Tieto Podmienky používania sa týkajú užívania obsahu stránok spoločnosti Zecon s.r.o. www.zecon.sk

Prístupom na a používaním www stránky spoločnosti Zecon s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používať informácie nachádzajúce sa na týchto stránkach a mali by ste okamžite ukončiť ich používanie.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky spoločnosti Zecon s.r.o. ich používa na vlastné riziko. Spoločnosť Zecon s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.zecon.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť Zecon s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok www.zecon.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok www.zecon.sk. Spoločnosť Zecon s.r.o. nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na stránkach www.zecon.sk a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na stránkach www.zecon.sk. Spoločnosť Zecon s.r.o. si vyhradzuje právo meniť rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach www.zecon.sk sú pre spoločnosť Zecon s.r.o. nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok www.zecon.sk

Autorské práva k stránkam www.zecon.sk sú majetkom Zecon s.r.o., Humenské nám. 4, 851 07 Bratislava, resp. autorov jednotlivých častí a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje.

Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.zecon.sk.

Obsah stránok www.zecon.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

Akýkoľvek materiál zo stránok www.zecon.sk nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo mailingov.

Použitie informácií

Žiadna z informácií uvedená na stránkach www.zecon.sk nie je ponuka, návrh na obchod ani odporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, daňové ani iné poradenstvo.

Komentáre

Spoločnosť Zecon s.r.o. víta a oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam www.zecon.sk. Nie je však schopná odpovedať na všetky jednotlivo. Spoločnosť Zecon s.r.o. si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú jej v tejto súvislosti doručí ktokoľvek.

Používaním stránok www.zecon.sk užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. Zecon s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky www.zecon.sk overil, že s ich znením súhlasí.

Spoločnosť Zecon s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok www.zecon.sk a obmedziť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.

Tento dokument, upravujúci podmienky používania stránok www.zecon.sk bol naposledy aktualizovaný 07.09.2015.